Nguyễn Trọng Khoa

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Nhà A Bộ Y tế
Thư điện tử: khoant.kcb@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến