Nguyễn Minh Hằng

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: hangnm.dp@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến