Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

11/11/2022 | 16:02 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế.

Sau khi nghiên cứu các nội dung kiến nghị và rà soát văn bản liên quan,    Bộ Y tế xin trả lời như sau:

1. Về các quy định liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh: Cử tri cho rằng, các quy định trong quá trình thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục có sự thay đổi, không thống nhất dẫn đến nhiều khó khăn cho các cơ sở y tế khi thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh và thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể, nhất quán trong quá trình thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định 02 phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là thanh toán theo giá dịch vụ và thanh toán theo định suất. Trên cơ sở đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện thanh toán theo giá dịch vụ vì chưa có văn bản hướng dẫn thanh toán theo định suất. Ngày 29/4/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BYT Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo định suất, nhưng đến ngày 01/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BYT Quy định ngưng hiệu lực của Thông tư số 04/2021/TT-BYT, theo đó chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú trong phạm vi định suất từ ngày 01/01/2021 được thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) .

- Điều 30 Luật Bảo hiểm y tế quy định 03 phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là thanh toán theo giá dịch vụ, thanh toán theo định suất và thanh toán theo trường hợp bệnh và giao Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng các phương thức thanh toán này.

- Đối với phương thức thanh toán theo giá dịch vụ, năm 2019 -2020, Bộ Y tế đã hướng dẫn triển khai thực hiện phương thức thanh toán theo giá dịch vụ. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện, Bộ Y tế nhận thấy có một số điểm bất hợp lý giữa quy định về tổng mức thanh toán và các quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ được quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế; sự không hợp lý về nguyên lý kinh tế y tế của quy định về tổng mức thanh toán trong phương thức thanh toán theo giá dịch vụ và phản ánh của các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh về các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế; đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng tới chi phí khám chữa bệnh thực tế cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã sử dụng cho người tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2021. Hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Đối với phương thức thanh toán theo định suất, trên cơ sở quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29/4/2021 hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất. Tuy nhiên, do các khó khăn khác nhau nên Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BYT quy định ngưng hiệu lực của Thông tư số 04/2021/TT-BYT.

2. Về việc cử tri kiến nghị hiện nay, các khoản lương, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo quy định đã không còn phù hợp, có nhiều bất cập, so với mức sống hiện tại rất thấp (Tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phòng chống dịch, như: Bác sỹ trực tại trạm y tế với mức chi trả hiện nay là 25.000 đồng/ phiên trực 24h, trong đó, trực ngày thường 16/24 giờ hiện tại thanh toán bằng 0,75 mức 24h là 18.750 đồng; Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập với các mức từ phụ cấp từ 20% - 70%).  Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách đãi ngộ đối với viên chức ngành y tế cho phù hợp; đồng thời, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

- Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, nâng mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị định trên để trình Chính phủ ban hành.

- Chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên cả bằng phương thức trực tiếp và khám chữa bệnh từ xa. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực tại chỗ cho y tế cơ sở, triển khai các chính sách thu hút và duy trì nguồn nhân lực y tế cơ sở, tăng cường luân phiên cán bộ y tế theo hai chiều từ dưới lên trên, trên xuống dưới.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với nhân viên y tế, bố trí, sử dụng nhân lực hợp lý, trong đó ưu tiên cho những lĩnh vực khó khăn và cho y tế cơ sở, thực hiện việc mua sắm đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc, giúp đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời, chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, công khai, minh bạch, dân chủ, xây dựng văn hóa công sở tạo điều kiện cho viên chức y tế gắn bó, tự hào về nghề nghiệp và tự hào về đơn vị công tác.

- Quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, kịp thời động viên cán bộ y tế yên tâm công tác phục vụ lâu dài trong ngành y tế.

3. Về việc cử tri kiến nghị theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về Hướng dẫn định biên, biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, trong đó định biên biên chế y tế, xã, phường, thị trấn: “5. Các phường, thị trấn và những xã có các cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn: Bố trí tối đa 5 biên chế/ trạm”. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên, cử tri kiến nghị Bộ nghiên cứu tăng số biên chế đối với trạm y tế xã, phường có dân số trên 10.000 người.

Thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV; hiện đang xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Theo dự thảo, Thông tư sẽ hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tối thiểu trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc các Bộ, ngành và địa phương. Do vậy, khi Thông tư được ban hành thì theo thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, căn cứ quy định và tình hình thực tế của địa phương để quyết định việc bố trí số lượng người làm việc cho các trạm y tế xã, phường trên địa bàn cho phù hợp.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Thăm dò ý kiến