Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam

11/11/2022 | 15:53 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghiên cứu các nội dung kiến nghị và rà soát văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

1. Về việc cử tri phản ánh hiện nay, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 do ngân sách nhà nước chi trả (Nghị định 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19), còn chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh nền do ngành bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân vừa mắc bệnh Covid-19, vừa mắc bệnh nền thì chưa được các ngành hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc xác định nguồn nào chi trả chi phí điều trị. Đề nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về vấn đề này.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh COVID-19 là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở Nghị quyết ban hành, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế công lập được thực hiện như sau:

- Đối với người mắc bệnh do COVID-19: Thực hiện theo quy định tại mục a, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 29/2022/NĐ-CP.

- Đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến. Người bệnh COVID-19 có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi được hưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

2. Về việc đề nghị xem xét bổ sung thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho phù hợp với thực tế hiện nay khi đã triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vss-ID để khám, chữa bệnh BHYT và có hướng dẫn cụ thể việc quản lý thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng hình ảnh thẻ trên ứng dụng Vss-ID, sử dụng căn cước công dân có gắn chip.          

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt nam, Bộ Y tế đã phối hợp với cơ quan chủ trì (Bộ Công an) thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hiện nay một số cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đã bắt đầu áp dụng việc quản lý thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng hình ảnh thẻ trên ứng dụng VssID và sử dụng căn cước công dân có gắn chip. Trong quá trình triển khai, Bộ Y tế sẽ tổng hợp các khó khăn vướng mắc của các Đơn vị về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để phối hợp với các Bộ ngành liên quan kịp thời giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

3. Về việc đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các tuyến y tế cấp cơ sở, đảm bảo các điều kiện để y tế cơ sở tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

- Việc đầu tư, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, trước hết thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo các chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2348/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, trong đó đã quy định: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương (cả chi đầu tư và chi sự nghiệp) cho Đề án, ưu tiên phân bổ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, Chương trình mục tiêu y tế - dân số và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Đề án. Bảo đảm đủ nhân lực, nguồn tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở; xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, chế độ để thu hút bác sỹ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở.

- Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Chương trình phân bổ gần 14.000 tỷ đồng cho ngành Y tế để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của các Viện nghiên cứu, Bệnh viện cấp trung ương gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vắc xin trong nước, thuốc điều trị COVID-19. Bộ Y tế đã tổng hợp nhu cầu của các địa phương, đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện việc phân bổ nguồn lực của Chương trình.

- Bộ Y tế cũng đã đề xuất Chính phủ triển khai các nguồn lực đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cho y tế cơ sở từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Bộ Y tế sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân các tuyến cơ sở như:

(1) Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng: Hiện nay, Bộ Y tế đã và đang nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở, triển khai một số chương trình, dự án lớn[1] nhằm tăng cường đầu tư toàn diện cho tuyến y tế cơ sở trong thời gian tới; trong đó đề xuất đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã; triển khai các nguồn lực đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; các dự án đầu tư cho y tế cơ sở nguồn vốn vay WB, ADB.

(2) Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của y tế cơ sở theo hướng không theo địa bàn hành chính mà theo cụm dân cư để gần dân, người dân dễ tiếp cận hơn.

(3) Tăng cường chính sách đãi ngộ: Xây dựng và cấp có thẩm quyền ban hành chế độ tiền lương, phụ cấp để đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ y tế y tế cơ sở.

(4) Nâng cao chất lượng chuyên môn: Tăng cường nhân lực cho bệnh viện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, đặc biệt là vùng đô thị có mật độ dân số lớn; đổi mới chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ từ tuyến trên cho y tế cơ sở, trong đó chú trọng các kỹ năng sơ cấp cứu, điều trị hô hấp, các bệnh thông thường, quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, không để bị động, lúng túng trong tình huống dịch bệnh bùng phát.

(5) Đổi mới cơ chế tài chính; tăng định mức phân bổ ngân sách cho y tế cơ sở; hoàn thiện và triển khai đầy đủ gói dịch vụ y tế cơ bản cho y tế cơ sở được bảo hiểm y tế thanh toán; gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe do ngân sách nhà nước chi trả; thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư cho y tế cơ sở; đẩy mạnh quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở.

(6) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống thông tin y tế đảm bảo tính kết nối, liên thông, tích hợp để quản lý y tế cơ sở, khám chữa bệnh từ xa, quản lý sức khỏe người dân.

4. Về việc cử tri kiến nghị ngày 08/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022). Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, nhất là khó khăn trong việc xác định hệ thống máy móc thiết bị phục vụ khám chữa bệnh có phải là trang thiết bị y tế hay phụ kiện y tế.    

Về kiến nghị này, Bộ Y tế đang nghiên cứu tham mưu đề xuất với Chính phủ sửa đổi Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế đảm bảo phù hợp hơn với thực tế và theo yêu cầu quản lý.

5. Về việc cử tri đề nghị sớm tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; trong đó, xem xét thay đổi cách xác định chi phí phát sinh do thay đổi mô hình bệnh tật đúng với thực tế chi phí hợp lý mà bệnh viện đã bỏ ra để điều trị người bệnh bảo hiểm y tế; chi phí bình quân của bệnh, nhóm bệnh phải lấy theo khu vực vùng, miền, bệnh viện đồng hạng, không nên lấy theo từng bệnh viện như hiện nay, ảnh hưởng đến động lực thúc đẩy phát triển chuyên môn, chất lượng điều trị [Từ năm 2020-2021, đa phần các bệnh viện chủ yếu thu dung điều trị các bệnh nặng, bệnh phẫu thuật liên quan đến Covid-19 dẫn đến thời gian điều trị kéo dài chi phí thuốc, vật tư y tế, tiền giường lớn nhưng khi quyết toán được tính từ chi phí bình quân của bệnh, nhóm bệnh của năm trước liền kề (năm không có biến động hoặc biến động ít của dịch bệnh Covid-19)

 - Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo hiểm y tế không có quy định về mức khoán kinh phí bảo hiểm y tế, ý kiến của cử tri, Bộ Y tế được hiểu là quy định về Tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể tại Khoản 4 quy định như sau: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được thẩm định nhưng không vượt tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế”.

- Sau 3 năm thực hiện, Bộ Y tế nhận thấy có một số nội dung chưa thống nhất giữa quy định về tổng mức thanh toán và các quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ được quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế; sự không hợp lý về nguyên lý kinh tế y tế của quy định về tổng mức thanh toán trong phương thức thanh toán theo giá dịch vụ; phản ánh của các địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh về các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế; đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng tới chi phí khám chữa bệnh thực tế cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã sử dụng cho người tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2021.

Do đó để khắc phục những vướng mắc trên, Bộ Y tế đang nghiên cứu tham mưu trình Chính phủ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.                                                                                                                                                                                                        

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

[1](1) Đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã với tổng kinh phí dự kiến là 8.845 tỉ đồng.

(2) Chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: Tổng kinh phí cho y tế dự kiến là 2.093,181 tỉ đồng (ngân sách trung ương: 1.496,692 tỉ đồng, gồm 455,433 tỉ đồng vốn đầu tư và 1.041,259 tỉ đồng vốn sự nghiệp; ngân sách địa phương: 596,489 tỉ đồng) để tăng cường công tác y tế cơ sở, cải thiện sức khỏe người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

(3) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 2.050 tỉ đồng (tương đương 88,6 triệu USD) vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á; vốn trong nước đầu tư cho các địa phương thực hiện Chương trình, trong đó có nội dung tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư xây mới 294 trạm y tế xã: 1.192 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo sửa chữa 260 trạm y tế xã: 321,2 tỷ đồng.

(4) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kinh phí dự kiến 2.000 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 1.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp; ngân sách địa phương: 500 tỷ đồng vốn sự nghiệp; Vốn huy động hợp pháp khác: 500 tỷ đồng) để cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

(5) Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở nguồn vốn WB với tổng vốn 126,25 triệu USD để đầu tư cho 13 tỉnh (trong đó có tỉnh Quảng Ngãi, đầu tư xây mới 133 trạm y tế xã: 525,7 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo sửa chữa 308 trạm y tế xã: 477,7 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo sửa chữa 12 trung tâm y tế huyện: 137,3 tỷ đồng.

 


Thăm dò ý kiến