Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

11/11/2022 | 15:49 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum.

Sau khi nghiên cứu các nội dung kiến nghị và rà soát văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

1. Về việc cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kết, đánh giá về thực trạng tình hình, kết quả công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần của nhân dân hiện nay, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần của nhân dân trong thời gian tới.

Bộ Y tế xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai đánh giá thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Việt nam theo chỉ đạo của Chính phủ để làm cơ sở đề xuất nội dung xây dựng Đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khoẻ tâm thần giai đoạn 2022-2030.

2. Về việc cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan  có biện pháp cụ thể để sớm ổn định về tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành y tế từ trung ương đến địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; kịp thời rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập để triển khai thực hiện tốt việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

2.1. Ổn định về tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành y tế từ trung ương đến địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân

- Thực hiện Nghị quyết số 08/2021/QH15 ngày 23/7/2021 của Quốc hội về
cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và ý kiến chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5319/VPCP-TCCV ngày 04/8/2021, Công

văn số 1156/TTg-TCCV ngày 13/9/2021 về việc xây dựng Nghị định quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Bộ
Y tế đã tiến hành rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV,
đồng thời phối hợp với bộ, ngành liên quan để xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Nghị
định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Y tế nhiệm kỳ Chính phủ XV, thay thế cho Nghị định số 75/2017/NĐ-CP
ngày 20/6/2017 của Chính phủ.

- Bộ Y tế đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, nâng mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

- Bộ Y tế đã thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ

đó, đưa ra các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tiễn, đồng
thời đề xuất các giải pháp về chính sách như chế độ tiền lương, phụ cấp, góp
phần thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2.2. Kịp thời rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập để triển khai thực hiện tốt việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế. Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính đã chủ trì làm việc với Bộ Y tế để rà soát các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế và Lãnh đạo hai Bộ đã có ý kiến thống nhất như sau:

(1) Đối với các nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính:

- Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan để rà soát, sửa đổi Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tháo gỡ các khó khăn cho các cơ sở y tế, đảm bảo đầy đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ y, bác sỹ đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

- Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan đánh giá, rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo phù hợp với tính đặc thù của lĩnh vực y tế.

 

(2) Đối với các nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế:

- Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan để rà soát, sửa đổi các Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập để nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn các cơ sở y tế tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư và trang thiết bị y tế.

- Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng các Bộ, Ngành liên quan rà soát, báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 nhằm giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc theo ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác đấu thầu, mua sắm.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Thăm dò ý kiến