Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang

11/11/2022 | 15:48 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang.

Bộ Y tế xin trả lời đối với từng kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế, cụ thể như sau:

1. Về việc cử tri cho rằng, tại điểm đ, khoản 1, Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định: “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia Bảo hiểm Y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến” là chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Để đảm bảo bền vững, lâu dài tiến tới mục tiêu Bảo hiểm Y tế toàn dân, đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung theo hướng: “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia Bảo hiểm Y tế từ 10 năm liên tục trở lên thì được hưởng 100% chi phí không cùng chi trả 20% của 06 tháng lương cơ sở” như vậy sẽ phù hợp và khuyến khích người dân tham gia.

- Bảo hiểm y tế thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia Bảo hiểm y tế, về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn được tính toán dựa vào khả năng đóng góp của các nhóm đối tượng, mức lương cơ sở, phạm vi quyền lợi và khả năng cân đối quỹ Bảo hiểm y tế; các Bộ, ngành và các Đại biểu Quốc hội đã thảo luận và thông qua. Về quy định phạm vi quyền lợi và mức hưởng hiện nay thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế (Điểm c khoản 1 Điều 22) và điểm đ, khoản 1, Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

- Bộ Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ cùng trao đổi với các Bộ ngành liên quan và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình đánh giá trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách.

2. Về việc phản ánh “Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân ở các xã An toàn khu đến nay vẫn chưa thực hiện, trong khi chính sách này đã có hiệu lực 02 năm. Cử tri có kiến nghị nhưng chưa được trả lời, vì vậy cử tri tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm hướng dẫn thực hiện chính sách này.

- Thời gian qua với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành trong hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, đặc biệt là việc ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, giảm bớt gánh nặng về tài chính và góp phần tăng tỷ lệ bao phủ dân số tham gia bảo hiểm y tế.

- Tuy nhiên, từ năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì số người tham gia bảo hiểm y tế đã giảm.

- Trước thực tế nêu trên, để tạo điều kiện cho người dân giảm bớt khó khăn, duy trì chính sách bảo hiểm y tế bền vững, Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ vào trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống tại các xã khu vực III, khu vực II, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ. Hiện nay Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và sẽ nghiên cứu kiến nghị của cử tri trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong điều kiện phù hợp.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Thăm dò ý kiến