Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ

11/11/2022 | 15:57 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ.

Bộ Y tế xin trả lời đối với từng kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế, cụ thể như sau:

1. Đề nghị xem xét đề xuất tăng số lượng biên chế và người làm việc tại các Trạm Y tế phù hợp với quy mô dân số của từng địa phương và có quy định chế độ đãi ngộ hoặc phụ cấp ưu đãi nghề phù hợp, nhằm kịp thời khuyến khích lực lượng này an tâm công tác, phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở.

* Về kiến nghị xem xét đề xuất tăng số lượng biên chế và người làm việc tại các Trạm Y tế phù hợp với quy mô dân số của từng địa phương.

Bộ Y tế đang phối hợp Bộ Nội vụ rà soát, điều chỉnh bổ sung để ban hành thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, trong đó quy định định mức biên chế tối thiểu 05 biên chế tại trạm y tế xã, không quy định  định mức tối đa, do vậy việc tăng biên chế do nhu cầu, và khả năng chi trả lương cho cán bộ tuyến xã. 

* Đối với kiến nghị có quy định chế độ đãi ngộ hoặc phụ cấp ưu đãi nghề phù hợp, nhằm kịp thời khuyến khích lực lượng này an tâm công tác, phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến y tế cơ sở.

- Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, nâng mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị định trên để trình Chính phủ ban hành.

- Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo tiền lương nhà nước và Bộ Nội vụ cho thực hiện: (1) Chức danh Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Dược sĩ đề nghị xếp lương bậc 2 đối với tất cả các hạng chức danh vì theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam thì việc đào tạo ngành Y tế trong 4 năm đạt được trình độ tương đương bậc 6 (Cử nhân), kết thúc 6 năm đạt trình độ tương đương bậc 7 (Thạc sĩ), kết thúc 3 năm chuyên khoa tương đương bậc 8 (Tiến sĩ); (2) Thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất (mức 30%) đối với ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ khi thực hiện chế độ tiền lương mới để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế phù hợp với các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng từ trước đến nay (Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị, Kết luận số 42-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với nhân viên y tế, bố trí, sử dụng nhân lực hợp lý, trong đó ưu tiên cho những lĩnh vực khó khăn và cho y tế cơ sở, thực hiện việc mua sắm đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc, giúp đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời, chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, công khai, minh bạch, dân chủ, xây dựng văn hóa công sở tạo điều kiện cho viên chức y tế gắn bó, tự hào về nghề nghiệp và tự hào về đơn vị công tác.

- Quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế. Huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế nhằm giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cán bộ y tế yên tâm công tác phục vụ lâu dài trong ngành y tế. Tăng cường xã hội hóa để tăng thu nhập cho viên chức y tế, đặc biệt là viên chức có trình độ chuyên môn cao.

2. Đề nghị tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ ngành y tế thành phố Cần Thơ và các địa phương kịp thời thực hiện tốt việc mua sắm vật tư, hóa chất, thuốc tân dược, sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19 và chữa bệnh cho Nhân dân, nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh như hiện nay.

Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ban ngành luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân:

- Ngày 05/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 778/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

- Đồng thời, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên nhằm giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc liên quan mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, như: (1) Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung; (2) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; (3) Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; (4) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (5) Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; (6) Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; (7) Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; (8) Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu các nội dung cần đề nghị sửa đổi, bổ sung và gửi trực tiếp về cơ quan chủ trì để tiếp thu, hoàn thiện trước khi ban hành triển khai áp dụng. 

- Hiện nay, Bộ Y tế đang tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác đấu thầu, mua sắm.

3. Kiến nghị với Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh việc phân công thực hiện nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần giữa các Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực và Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho phù hợp hơn để tạo điều kiện thuận lợi, cũng như giảm bớt một phần chi phí cho người dân tỉnh Tiền Giang, Bến Tre khi thực hiện giám định pháp y tâm thần. Cụ thể: kiến nghị xem xét cho người dân tỉnh Tiền Giang, Bến Tre được thực hiện giám định pháp y tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM hoặc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ.

Căn cứ theo Điều 22, Luật Giám định Tư pháp thì người yêu cầu giám định được quyền đề nghị bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền giám định về lĩnh vực đó chứ không bắt buộc phải theo phân công của Bộ Y tế. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiến hành xây dựng sửa đổi chức năng nhiệm vụ của các Đơn vị giám định pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật của Nhà nước.

 Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Thăm dò ý kiến