Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định

11/11/2022 | 15:52 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định với nội dung: “Cử tri phản ánh và kiến nghị: Điều 2 Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương quy định Trung tâm y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế là chưa phù hợp với tình hình thực tế, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đề nghị Bộ Y tế xem xét, nghiên cứu sửa đổi Điều 2 Thông tư số 07/2021/TT-BYT trong đó quy định thẩm quyền quản lý các Trung tâm y tế cấp huyện về Ủy ban nhân dân cùng cấp để thuận tiện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Ngày 27/5/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BYT
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất thực hiện chung. Việc phân cấp quản lý các lĩnh vực cụ thể thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Thăm dò ý kiến