Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn

11/11/2022 | 15:51 PM

 | 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 685/BDN ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn với nội dung: “Cử tri huyện Bắc Sơn phản ánh, kiến nghị về việc hiện nay Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có nội dung quy định học sinh, sinh viên thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ và được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu là 30%, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Tuy nhiên, trên thực tế đối tượng này cũng là thành viên trong hộ gia đình, vì vậy, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung quy định về hình thức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên theo hướng có thể lựa chọn hình thức đóng theo tập thể trường học hoặc có thể đóng theo hộ gia đình.

Và kiến nghị cử tri huyện Chi Lăng phản ánh, kiến nghị việc học sinh đang theo học các trường phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc tại trường học với mức phí cao hơn mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, như vậy là chưa phù hợp. Cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh mức phí tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh cho phù hợp, hoặc xem xét thay đổi hình thức tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc sang hình thức tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đối với học sinh ”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Chính sách bảo hiểm y tế nước ta hướng tới mọi người dân, người lao động, trong đó có học sinh, sinh viên. Nhờ sự ưu việt, thiết thực về quyền lợi, giàu tính nhân văn nên bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ.

- Luật Bảo hiểm y tế, Điều 12 đã quy định các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế[1]. Về trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế tại Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế”.

          - Theo quy định trên, nội dung kiến nghị của cử tri về việc điều chỉnh cho nhóm đối tượng học sinh được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, hiện nay là chưa thể thực hiện được vì học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (theo thứ tự đối tượng đầu tiên được xác định). Bộ Y tế sẽ tổng hợp và tham mưu báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế đảm bảo sự công bằng, phù hợp giữa các nhóm đối tượng và quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội để thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

[1] “1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (học sinh, sinh viên).

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này”.


Thăm dò ý kiến