Kiến nghị ban hành quy định để thành lập Trung tâm đấu thầu thuốc tập trung tại địa phương hoặc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên để thực hiện đấu thầu và cung ứng thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. (Đắk Lắk)

03/11/2020 | 19:49 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, một số nội dung về đấu thầu tập trung thuốc đã được quy định như sau:

“- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia: Là đơn vị mua sắm tập trung tại Bộ Y tế để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia.

- Đơn vị mua sắm tập trung của các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh: Là đơn vị mua sắm tập trung tại các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

- Bộ Y tế công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung (bao gồm danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương).

- Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý, thông báo danh mục tài sản mua sắm tập trung cho Bộ Tài chính; quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản, thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công về tài chính, tài sản, y tế hiện có (không thành lập mới, không bổ sung biên chế).

Trong thời gian chưa tổ chức sắp xếp lại đơn vị mua sắm tập trung theo quy định nêu trên hoặc không có đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công về tài chính, tài sản, y tế, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho một đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm theo các nguyên tắc quy định tại Quyết định này."

Theo đó, việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung ở địa phương đã được quy định rõ như trên và thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan, chỉ có các hình thức mua sắm tập trung cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp địa phương, không có quy định về hình thức mua sắm tập trung cấp vùng/khu vực.

 Related news

Thăm dò ý kiến