Cử tri kiến nghị, hiện nay một số chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ “quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch” đến nay không còn phù hợp và chưa tương xứng với mức độ trách nhiệm, cường độ làm việc của cán bộ y tế tại các cơ sở công lập. Mặc dù trong 10 năm qua đã nhiều lần tăng lương tối thiểu chung từ 830.000đ (năm 2011) lên 1.490.000 (năm 2019), nhưng một số phụ cấp đặc thù cho ngành y tế không có sự thay đổi, chưa tương xứng với trách nhiệm và mức độ lao động, chưa thực sự động viên khuyến khích được cán bộ làm phẫu thuật yên tâm công tác trong các cơ sở y tế công lập, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cán bộ có trình độ cao chuyển từ cơ sở y tế công lập ra các cơ sở y tế tư nhân. Đề nghị xem xét tăng mức phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật và phụ cấp thủ thuật cho phù hợp với mức độ trách nhiệm và cường độ làm việc của cán bộ y tế (Lạng Sơn)

06/04/2021 | 15:02 PM

 | 

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 107/NQ-TW; ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; trong đó nêu rõ: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách tiền lương hiện hành”.

Do đó, hiện nay Bộ Y tế chưa triển khai sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch (thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Tuy nhiên căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm và quy mô của bệnh dịch đe dọa đến sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 (thay thế Nghị quyết số 37/NQ-CP), trong đó có nâng mức phụ cấp chống dịch tăng từ 1,5 - 2 lần tùy theo từng đối tượng trực tiếp, tiếp xúc người bệnh, bệnh phẩm, nguy cơ lây nhiễm cao khi tham gia phòng, chống dịch COVID-19.


Thăm dò ý kiến