Ban hành văn bản quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế; ban hành Thông tư Quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại cơ sở y tế công lập. (Hà Tĩnh)

03/11/2020 | 19:48 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

1. Về việc ban hành văn bản quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

          Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu, khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới y tế trong thời gian tới.

2. Về việc ban hành Thông tư Quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại cơ sở y tế công lập

Theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật giá, đối với Quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại cơ sở y tế công lập, hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập, trong đó có giá dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.  

Thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5648/QĐ-BYT ngày 21/9/2018 ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá một số dịch vụ về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, làm tiền đề xây dựng Thông tư Quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại cơ sở y tế công lập.Related news

Thăm dò ý kiến