Đề nghị Chính phủ xem xét sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt mục tiêu Y tế - Dân số, giai đoạn 2016-2020. (Lạng Sơn)

03/11/2020 | 19:42 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

Ngày 13/6/2019, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, theo đó không có khái niệm Chương trình mục tiêu; ngày 14/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BTC, theo đó, tại khoản 3 Điều 16 quy định “Không lập kế hoạch chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu. Việc bổ sung kế hoạch chi cho các nhiệm vụ này sẽ được cập nhật sau khi cấp thẩm quyền có chủ trương, quyết định về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sau năm 2020”.

Bộ Y tế đã có Tờ trình số 559/TTr-BYT ngày 09/4/2020 và Tờ trình số 805/TTr-BYT ngày 28/5/2020 trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất chủ trương bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi mua một số thuốc đã được bố trí từ ngân sách chương trình mục tiêu Y tế- Dân số cho giai đoạn tới. Theo đó, Bộ Y tế đã đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Cho phép Bộ Y tế xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số để triển khai thực hiện giai đoạn 2021- 2025.

- Trường hợp không được thực hiện Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021- 2025 mà chuyển các nhiệm vụ về hoạt động chi thường xuyên của ngành y tế, Bộ Tài chính bố trí dòng ngân sách riêng cho các nhiệm vụ chi này và phân bổ tăng kinh phí giao cho Bộ Y tế để bảo đảm tối thiểu các nhiệm vụ chi mua thuốc, vắc xin, sinh phẩm và các nhiệm vụ thường xuyên khác. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các nhiệm vụ chi tại địa phương.

- Cho phép Bộ Y tế bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 để kịp thời tổ chức các hoạt động mua sắm, đấu thầu và nhập khẩu thuốc, vắc xin, sinh phẩm, phương tiện tránh thai gói đầu năm 2021.

Trong khi chưa có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn 2021-2025, Bộ Y tế đã có Công văn số 3033/BYT-KHTC ngày 02/6/2020 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch và bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho giai đoạn 2021-2025 tại địa phương.Related news

Thăm dò ý kiến