Đề nghị Bộ y tế sớm ban hành khung giá niêm yết chung cho vật tư y tế tiêu hao; cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật y tế theo hướng tính đúng tính đủ để các bệnh viện thống nhất thực hiện, đảm bảo việc tự chủ theo lộ trình hiện nay. Mở rộng danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia. (Gia Lai)

03/11/2020 | 19:47 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã bao gồm: (1) Chi phí trực tiếp và (2) Chi phí tiền lương, chưa bao gồm (3) chi phí quản lý và (4) chi phí khấu hao. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó trong bản dự thảo xin ý kiến các Bộ/Ngành hiện nay lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công cũng đang dự kiến lùi lại đến hết năm 2021 mới tính đủ chi phí quản lý; đến năm 2025 mới tính tiếp chi phí khấu hao vào giá. Do vậy lộ trình giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cũng cần phải xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp với lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công. Mặt khác, trong văn bản góp ý của Bộ Y tế có đề nghị Bộ Tài chính đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm tế thực hiện lộ trình tính giá trên cơ sở mức đóng, khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.Related news

Thăm dò ý kiến