Nghị định số 56/2011/NĐ-CP về việc hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế trường học ?

05/04/2016 | 08:18 AM

 | 

Câu hỏi: Chúng tôi là cán bộ y tế công tác ở các trường học tại huyện Ba Bể, đã được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế trường học theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành và tính hưởng kể từ ngày 19/8/2011,

 theo chúng tôi được biết, các huyn Na Rì, Ch Đồn, Bch Thông cũng đã được hưởng ph cp ưu đãi 20% ngh này k t năm 2011 nhưng đối vi huyn Ba B li được hưởng k t ngày 1/5/2015 như vy có đúng vi quy định không? Ngh định này có áp dng cho toàn tnh không? Làm thế nào để được hưởng theo đúng quy định ca Nhà nước?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

 Ti Khon 6, Điu 3 Ngh định s 56/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 ca Chính ph quy định chế độ ph cp ưu đãi theo ngh đối vi công chc, viên chc công tác ti các cơ s y tế công lp quy định: “Đối vi công chc, viên chc không trc tiếp làm chuyên môn y tế; công chc, viên chc y tế làm công tác qun lý, phc v ti các đơn v s nghip y tế nói chung (tr đối tượng quy định ti Đim b, Khon 5 Điu này), viên chc làm công tác chuyên môn y tế ti cơ quan, đơn v, trường hc thì th trưởng đơn v căn c vào đặc thù công vic và ngun thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mc 20% so vi mc lương ngch, bc hin hưởng cng ph cp chc v lãnh đạo, ph cp thâm niên vượt khung (nếu có) ca đối tượng được hưởng”.

Như vy, chế độ ph cp ưu đãi theo ngh đối vi công chc, viên chc công tác ti các cơ s y tế công lp được quy định ti Khon 6, Điu 3 Ngh định s 56/2011/NĐ-CP do th trưởng đơn v căn c vào đặc thù công vic và ngun thu để xem xét, quyết định.​


Thăm dò ý kiến