Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?

05/04/2016 | 08:18 AM

 | 

Câu hỏi: Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán – Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã tỉnh Sơn La.

 Bnh vin tôi thuc đối tượng mi được hưởng chế độ theo Ngh định 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 v chính sách đối vi cán b, viên chc y tế công tác vùng có điu kin kinh tế - xã hi đặc bit khó khăn. Hin nay tôi đang b vướng mc trong vic thc hin thanh toán chế độ ưu đãi cho cán b. Xin được hi mt s ni dung sau:

- Theo quy định ti Khon 4, Điu 2, Ngh định s 64/2009/NĐ-CP, viên chc y tế, cán b, nhân viên quân y không được hưởng ph cp ưu đãi quy định ti khon 1 Điu này trong thi gian đi công tác, hc tp trong nước không trc tiếp làm chuyên môn y tế liên tc trên 3 tháng (tr các trường hp đi hc v chuyên môn y tế). Vy các trường hp đi hc v chuyên môn y tế được hiu c th là nhng trường hp nào? Viên chc đi hc nâng cao trình độ chuyên môn t trung cp lên đại hc, t đại hc lên thc sĩ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 có được hưởng ph cp ưu đãi không?

- Theo quy định ti Khon 4, Điu 1, phm vi điu chnh và đối tượng áp dng là viên chc y tế, cán b, nhân viên quân y trc tiếp làm chuyên môn y tế gm các công vic sau: khám, điu tr, chăm sóc, phc v người bnh… Vy, viên chc làm chuyên môn kế toán và các viên chc ca Phòng T chc Hành chính có được hiu  là viên chc làm công vic phc v người bnh không, có được hưởng ph cp ưu đãi là 70% không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

- Ti Đim c, Khon 4, Điu 2 Thông tư liên tch s 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 hướng dn thc hin Ngh định s 64/2009/NĐ-CP quy định: “Viên chc y tế, cán b, nhân viên quân y không được hưởng ph cp ưu đãi quy định ti khon 1 Điu này trong thi gian đi công tác, hc tp trong nước không trc tiếp làm chuyên môn y tế liên tc trên 3 tháng (tr các trường hp đi hc v chuyên môn y tế).

Các trường hp đi hc v chuyên môn y tế là các trường hp được cơ quan qun lý trc tiếp có thm quyn quyết định c đi hc nâng cao trình độ chuyên môn thuc lĩnh vc phòng bnh, khám - cha bnh, phc hi chc năng,… Viên chc đi hc nâng cao trình độ chuyên môn thuc các lĩnh vc nêu trên t trung cp lên đại hc, t đại hc lên thc sĩ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 hưởng ph cp ưu đãi theo quy định.

- Viên chc làm chuyên môn kế toán và các viên chc ca Phòng T chc Hành chính không trc tiếp làm chuyên môn y tế thì không thuc đối tượng áp dng quy định ti Khon 4, Điu 1 Thông tư liên tch s 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC.​


Thăm dò ý kiến