Thanh tra Bộ

Địa chỉ: 138C Giảng Võ Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.6273.2140
Fax:
Thư điện tử:
Website:
Chức năng nhiệm vụ
1. Thanh tra Bộ Y tế là tổ chức thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra Bộ Y tế chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Y tế và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.
3. Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Chánh thanh tra:Nguyễn Mạnh Cường
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: 138B Giảng Võ
Thư điện tử:
Phó Chánh thanh tra:Dương Xuân An
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: 138B Giảng Võ
Thư điện tử: andx.tt@moh.gov.vn
Phó Chánh thanh tra:Nguyễn Văn Nhiên
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: 138B Giảng Võ
Thư điện tử: nhiennv.tt@moh.gov.vn
Phó Chánh thanh tra:Giang Hán Minh
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: 138B Giảng Võ
Thư điện tử: minhgh.tt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến