Thanh tra Bộ

Địa chỉ: 138C Giảng Võ Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.6273.2140
Fax:
Thư điện tử:
Website:
Chức năng nhiệm vụ
1. Thanh tra Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là cơ quan thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền; thực hiện thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế; thực hiện thanh tra chuyên ngành trong ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế bảo đảm không chéo với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra Bộ Y tế chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Y tế và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
3. Thanh tra Bộ có tên giao dịch bằng Tiếng Anh là Ministry Ispectorate Ministry of Health (MI-MOH)
4. Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản tạm giữ theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Chánh thanh tra:Nguyễn Mạnh Cường
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: 138B Giảng Võ
Thư điện tử:
Phó Chánh thanh tra:Dương Xuân An
Điện thoại cơ quan:
Địa chỉ cơ quan: 138B Giảng Võ
Thư điện tử: andx.tt@moh.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra:Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ cơ quan: 138B Giảng Võ
Thư điện tử: dungnv.tt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến