Văn phòng Bộ

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.6273.2273
Fax:
Thư điện tử:
Website: http://moh.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Văn phòng Bộ Y tế là cơ quan tổng hợp thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Y tế tổng hợp, theo dõi và đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc của Bộ Y tế; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Bộ Y tế và công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Bộ Y tế có con dấu và tài khoản riêng.
Lãnh đạo đơn vị
Chánh Văn phòng:Hà Anh Đức
Điện thoại cơ quan: 024.62732273
Số phòng làm việc: Nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: haanhduc@moh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng:Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại cơ quan: 024.62732323
Số phòng làm việc: Nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: nguyenanhtuan@moh.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng:Nguyễn Đức Thành
Điện thoại cơ quan: 024. 62732140
Số phòng làm việc: Nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: nguyenducthanh@moh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng:Vũ Thị Kim Anh
Điện thoại cơ quan: 024.62757333
Số phòng làm việc: Nhà A, Bộ Y tế
Thư điện tử: vuthikimanh@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến