Nguyễn Đình Anh

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan: 024.62732279
Số phòng làm việc: nhà D Bộ Y tế
Thư điện tử: anhnd.tdkt@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách
Thư điện tử: anhnd.tdkt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến