Hoàng Thị Thơm

Thông tin lãnh đạo
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: hoangthithom@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến