Cơ cấu tổ chức

Thông tin
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Nhà A Bộ Y tế
Thư điện tử: duongva.kcb@moh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến