Quyết định của thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

20/03/2004 | 08:39 AM

 | 

Quyết định của thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Nội dung Quyết định 36/2004/Q§-TTg​: HIV.docxHIV.docx​​

Thăm dò ý kiến