Dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023

07/11/2021 | 19:30 PM

 | 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 2580/ VPCP-KGVX ngày 09/09/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế đã chủ trì và phối hợp với các Bộ/ ngành liên quan xây dựng dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023.

Chi tiết xem tại đây: 

1. Tờ trình 

2. Dự thảo Quyết định

3. Dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023


Thăm dò ý kiến