Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá

22/09/2023 | 16:16 PM

 | 

Bộ Y tế nhận được công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri tỉnh Thanh Hoá có kiến nghị nội dung:

Đề nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ đối với đội ngũ dân số, truyền thông, lái xe, hành chính, kế toán, Ban Giám đốc và các cán bộ có chức danh nghề nghiệp khác đã tham gia chống dịch tại Trung tâm Y tế, Bệnh viện tuyến huyện trong năm 2021, 2022 để đảm bảo quyền lợi, động viên cán bộ làm việc gián tiếp và tạo sự công bằng giữa các lực lượng cùng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quy định cụ thể đối tượng được hưởng theo mục b, khoản 7, điều 1 của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 /7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến