Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

22/09/2023 | 16:01 PM

 | 

Bộ Y tế nhận được công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị “Cử tri phản ánh, Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NCC-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập quy định mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn… Trong khi đó, đối tượng là viên chức dân số, cán bộ dân số cũng thường xuyên được điều động, phân công tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 như viên chức ngành y tế chỉ được hưởng phụ cấp 30%. Cử tri đề nghị Bộ Y tế xem xét tham mưu Chính phủ bổ sung đối tượng là viên chức dân số, cán bộ dân số được hưởng mức phụ cấp 100%  như cán bộ y tế công lập trong Nghị định 05/2023/NĐ-CP”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến