Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5,Quốc hội khóa XV- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

22/09/2023 | 15:44 PM

 | 

Bộ Y tế nhận được công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị “Theo quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ phục cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Tại khoản 3 Điều 2 quy định chế độ đối với người lao động tham gia thường trực mức chi 25.000đồng/người/phiên trực đối với trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y là thấp, việc ban hành chính sách này đã cách đây 12 năm đến nay không còn phù hợp. Đề nghị Bộ tham mưu, đề xuất thủ tướng Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh tăng để hỗ trợ đội ngũ y tế cơ sở”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến