Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về “cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập” và thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y‎‎ tế và Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”. Tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành sáp nhập toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện vào Trung tâm Y tế tuyến huyện. Hiện nay, Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện hai chức năng: khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế về tài chính đối với Trung tâm Y tế thực hiện hai chức năng chưa được bộ, ngành trung ương ban hành nên không có cơ sở để phân bổ ngân sách cho công tác y tế dự phòng tuyến huyện. Do đó, các Trung tâm Y tế tuyến huyện phải lấy từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh để chi tiền lương và hoạt động cho y tế dự phòng; trong khi giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện nay chỉ cơ cấu các khoản chi phí của khối điều trị nên việc sử dụng nguồn thu viện phí để chi trả lương và hoạt động khối Y tế dự phòng nên gây khó khăn cho các Trung tâm Y tế tuyến huyện về tài chính và tổ chức điều hành.

04/06/0201 | 15:16 PM

 | 

Vì vậy, đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính nhằm phù hợp đối với tình hình sát nhập Trung tâm Y tế tuyến huyện hiện nay (Sóc Trăng)

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số (Báo cáo số 518/BC-BYT ngày 21/5/2019 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số). Theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019 có ghi: Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ theo hướng quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chung cho tất cả các lĩnh vực. Các Bộ không ban hành nghị định riêng. Các vấn đề liên quan đến tổ 7 chức và bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Các vấn đề liên quan đến biên chế, vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được quy định tại Nghị định thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 17/3/2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/CP xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định.

Từ cuối năm 2019 đến nay, Bộ Y tế đã tham gia tích cực với Bộ Tài chính để sửa đổi Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định một số cơ chế có tính chất đặc thù của đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Bộ Y tế đã đề xuất một số nội dung cơ chế tài chính đặc thù của ngành Y tế để đưa vào Nghị định chung của Chính phủ, trong đó có cơ chế tự chủ đối với các Trung tâm y tế cấp huyện, đặc biệt là đối với bệnh viện thuộc thuộc các Trung tâm y tế đa chức năng theo hướng: Trường hợp số thu theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm đảm bảo được chi thường xuyên hoặc bảo đảm được cả chi thường xuyên và chi đầu tư cho hoạt động khám, chữa bệnh: Trung tâm được phân loại, giao thực hiện tự chủ vào nhóm tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc nhóm tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư đối với hoạt động khám chữa bệnh. Đối với các hoạt động dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định. Trung tâm được sử dụng nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh theo quy định và ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động dự phòng để chi cho các hoạt động của Trung tâm. Chênh lệch thu lớn chi được sử dụng để trích lập các quỹ và chi cho toàn bộ viên chức, người lao động của trung tâm (bao gồm các trạm y tế xã, phường, thị trấn) theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Ngày 04/3/2021, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay Văn phòng Chính phủ đang hoàn thiện các bước tiếp theo để trình Chính phủ ký ban hành. Khi Nghị định của Chính phủ được ban hành các đơn vị thuộc khối y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ có quy định đặc thù riêng để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.


Thăm dò ý kiến