Hiện nay, đội ngũ y bác sỹ trong các bệnh viện công lương quá thấp, không được hưởng các chế độ trực, làm việc ngoài giờ, ngày lễ, ngày tết như các ngành nghề lao động khác. Đề nghị có chế độ hỗ trợ cho đội ngũ y bác sỹ ngành y tế các chế độ trên (Bà Rịa Vũng Tàu).

28/05/2020 | 08:32 AM

 | 

Hiện nay, đội ngũ y bác sỹ trong các bệnh viện công lương quá thấp, không được hưởng các chế độ trực, làm việc ngoài giờ, ngày lễ, ngày tết như các ngành nghề lao động khác. Đề nghị có chế độ hỗ trợ cho đội ngũ y bác sỹ ngành y tế các chế độ trên (Bà Rịa Vũng Tàu).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ, ngoài các chế độ quy định chung đối với cán bộ, viên chức thì cán bộ nhân viên y tế đang được hưởng các loại phụ cấp: (1) Phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP; (2) Chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ; (3) Chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chế độ phụ cấp thường trực 24/24 giờ, chế độ phụ cấp chống dịch, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham gia ý kiến với các cấp có thẩm quyền xem xét khi xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến