Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 162

Số lượt truy cập: 44296610

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5015
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10462
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ