Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 177

Số lượt truy cập: 44275810

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

07/11/2014 14:33

1.29.6.png

2.29.6.png 
3.29.6.png 
4.29.6.png 
5.29.6.png 
6.29.6.png 
7.29.6.png

8.29.6.png
9.29.6.png 
10.29.6.png 
11.29.6.png


12.29.6.png

14.29.6.png
15.29.6.png16.29.6.png


Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4875
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 268
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10534
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110121

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ