Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 201

Số lượt truy cập: 44275420

Tuyển dụng

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

(19/05/2017 15:59)

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4875
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 268
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10534
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110121

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ