Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 97

Số lượt truy cập: 46494356

Chế độ chính sách lĩnh vực Y tế

Sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

10/04/2014 08:58

Luật dược số 34/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 (sau đây gọi là Luật dược).

Xem tiếp

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ