Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 95

Số lượt truy cập: 43636834

Chế độ, chính sách lĩnh vực Y tế

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020

18/03/2015 08:05

Quyết định số 818/QĐ-BYT, ngày 12/3/2015 về việc phê duyệt Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ