Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 209

Số lượt truy cập: 44297127

Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008

Quy trình cử cán bộ, công chức đi học tập, công tác ở nước ngoài

13/04/2016 13:41

Quy trinh 9.pdfQuy trinh 9.pdf

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5025
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10449
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ