Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 171

Số lượt truy cập: 44296895

Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước tại Bộ Y tế trong Quý I, II

(26/09/2014 16:58)

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Y tế đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 5028
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 199
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10449
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110122

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ