Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 76

Số lượt truy cập: 47627880

Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

Quyết định 4988/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

29/09/2016 10:12

Quyết định 4988/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

qdb-2016-4988-14 quy tr__nh ATTP.pdfqdb-2016-4988-14 quy tr__nh ATTP.pdf


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ