Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 222

Số lượt truy cập: 44253160

Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

Công văn số 1275/BYT-TB-CT

12/05/2016 09:55

Về việc đề nghị thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Thông tư số 30/2015/TT-BYT của Bộ Y tế

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4902
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 108
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10459
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110085

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ