Banner header
CẤP CỨU

HỆ THỐNG CHĂM SÓC CHẤN THƯƠNG TRƯỚC VIỆN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2011

(24/08/2012 00:00)

Ở Việt Nam, công tác chăm sóc chấn thương trước khi đến viện tại nhiều nơi vẫn chưa đảm bảo.