Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 179

Số lượt truy cập: 44275794

Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4875
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 268
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10534
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110121

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ