Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 211

Số lượt truy cập: 52109794

Đổi mới phong cách, thái dộ của cán bộ Y tế

Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngày 04/6/2015

19/08/2015 14:54

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ