Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 184

Số lượt truy cập: 44252642

Dịch vụ công cấp 4

  • Tổng số hồ sơ đang xử lý: 4901
  • Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 107
  • Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung: 10459
  • Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 110085

Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ