Tự chấm điểm Cổng thông tin theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP
STT Tên tiêu chí Điểm tối đa Điểm đạt Tự đánh giá Liên kết Ghi chú
Cung cấp thông tin trên Website - (Tổng điểm: 160)
1 Thông tin giới thiệu chung (Sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc, tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan) 3 3 Xem thêm
2 Thông tin về lãnh đạo của cơ quan (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị) 3 3 Xem thêm
3 Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin) 3 3 Xem thêm
4 Thông tin chính thức của từng đơn vị thuộc, trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức) 3 3 Xem thêm
5 Tin tức, sự kiện 12 12 Xem thêm
6 Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan 5 5 Xem thêm
7 Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến xử lý phản hồi đối với kiến nghị, yêu cầu của tổ chức cá nhân 5 5 Xem thêm
8 Thông tin chỉ đạo, điều hành: Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan 5 2 Xem thêm
9 Thông tin chỉ đạo, điều hành: Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan 5 2 Xem thêm
10 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung 6 3 Xem thêm
11 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan 6 6 Xem thêm
12 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước 12 5 Xem thêm
13 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành(hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu) 6 6 Xem thêm
14 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Phân loại các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực, ngày ban hành, cơ quan ban hành, hình thức văn bản 6 6 Xem thêm
15 Thông tin dịch vụ công trực tuyến: Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện 4 4 Xem thêm
16 Thông tin dịch vụ công trực tuyến: Với mỗi dịch vụ hành chính công hoặc dịch vụ công trực tuyến có nêu rõ quy trình, thủ tục hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí 4 4 Xem thêm
17 Thông tin dịch vụ công trực tuyến: Các dịch vụ công trực tuyến được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực 4 4 Xem thêm
18 Thông tin dịch vụ công trực tuyến: Đối với mỗi dịch vụ hành chính công trực tuyến: có nêu rõ mức độ của dịch vụ hành chính công trực tuyến không? 4 4 Xem thêm
19 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đã triển khai, các dự án đã hoàn tất 7 3 Xem thêm
20 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án 7 7 Xem thêm
21 Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân: Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến 7 7 Xem thêm
22 Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân: Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân 7 3 Xem thêm
23 Thông tin báo cáo thống kê 12 5 Xem thêm
24 Thông tin tiếng nước ngoài: Sơ đồ cơ cấu tổ chức 1 Xem thêm
25 Thông tin tiếng nước ngoài: Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc 2 1 Xem thêm
26 Thông tin tiếng nước ngoài: Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chức thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị 2 1 Xem thêm
27 Thông tin tiếng nước ngoài: Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin 2 1 Xem thêm
28 Thông tin tiếng nước ngoài: Thông báo các quy trình thủ tục liên quan đến người nước ngoài 2 1 Xem thêm
Cập nhật thông tin trên Website - (Tổng điểm: 40)
1 Thông tin giới thiệu 3 3 Xem thêm
2 Thông tin, báo cáo thống kê: thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được thủ trưởng cơ quan quyết định công bố 3 0 Xem thêm
3 Tin tức, sự kiện 4 4 Xem thêm
4 Thông tin chỉ đạo, điều hành 4 4 Xem thêm
5 Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm: họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức 3 3 Xem thêm
6 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: thời gian cập nhật không quá 15 ngày làm việc kể từ khi văn bản pháp luật, chính sách chế độ được ban hành 3 3 Xem thêm
7 Thời gian cập nhật không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày làm văn bản được ban hành (đối với văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý nhà nước) 3 3 Xem thêm
8 Thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành đối với cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản(đối với văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý nhà nước) 3 3 Xem thêm
9 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 3 3 Xem thêm
10 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 3 0 Xem thêm
11 Đối với mục Trao đổi - Hỏi đáp: chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi 3 3 Xem thêm
12 Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: thời gian cập nhật không quá 20 ngày làm việc kể từ khi chương trình, đề tài được phê duyệt hoặc sau khi chương trình, đề tài được nghiệm thu 3 3 Xem thêm
13 Các mục thông tin tiếng nước ngoài: thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời khi có phát sinh hoặc thay đổi 2 0 Xem thêm
Các chức năng hỗ trợ trên Website - (Tổng điểm: 40)
1 Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân 3 1 Xem thêm
2 Đăng các câu hỏi, trả lời trong mục Trao đổi - Hỏi đáp đối với những vấn đề có liên quan chung 3 1 Xem thêm
3 Các chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin (tăng, giảm cỡ chữ: bộ đọc bài viết,..) 3 3 Xem thêm
4 Sử dụng công cụ đa phương tiện (audio, video,..) để hỗ trợ trong việc truyền tải thông tin 3 3 Xem thêm
5 Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay(có giao diện riêng cho thiết bị di động) 3 1 Xem thêm
6 Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá và xếp hạng đối với một số nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp 3 1 Xem thêm
7 Chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi qua trình xử lý dịch vụ công trực tuyến 3 3 Xem thêm
8 Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật 3 3 Xem thêm
9 Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thông qua liên kết 3 0 Xem thêm
10 Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật 3 3 Xem thêm
11 Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ trực tuyến trên Website/Portal 3 1 Xem thêm
12 Công cụ đếm số lần truy cập 3 3 Xem thêm
13 Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công từ mức 3 trở lên 4 1 Xem thêm
Bảo đảm an toàn thông tin cho Website - (Tổng điểm: 40)
1 Cơ chế xác thực, cấp phép truy nhập mã hóa thông tin, dữ liệu cho việc truy cập vào các thông tin, dịch vụ cần phải định danh 5 5 Xem thêm
2 Thông báo trên Trang chủ cho người sử dụng biết về chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân 5 5 Xem thêm
3 Quy trình cụ thể trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân trên Website/Portal 5 5 Xem thêm
4 Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu (tối thiểu 01 lần/tuần) 5 5 Xem thêm
5 Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin 5 5 Xem thêm
6 Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu lập, xử lý và hủy bỏ dữ liệu 5 5 Xem thêm
7 Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống 5 5 Xem thêm
8 Quy trình quản lý, kiểm tra việc truy cập hệ thống 5 Xem thêm
9 Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học: Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện 7 7 Xem thêm
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến - (Tổng điểm: 120)
1 Cung cấp đầy đủ DVCTT (1+2+3+4=TS thủ tục HC) 20 20 Xem thêm
2 Mức 3 45 45 Xem thêm
3 Mức 4 55 55 Xem thêm