Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 21

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế Số hồ sơ:B-BYT-255276-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Giám định y khoa Vụ Tổ chức cán bộ
2 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-255287-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Giám định y khoa Vụ Tổ chức cán bộ
3 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Số hồ sơ:B-BYT-255289-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Giám định y khoa Sở Y tế
4 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Số hồ sơ:B-BYT-255293-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Giám định y khoa Sở Y tế
5 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Số hồ sơ: B-BYT-265265-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Giám định y khoa Sở Y tế
6 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012. Số hồ sơ:B-BYT-265266-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Giám định y khoa Sở Y tế
7 Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. Số hồ sơ:B-BYT-265282-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Giám định y khoa Sở Y tế
8 Khám GĐYK do vượt khả năng chuyên môn Số hồ sơ:B-BYT-265308-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Giám định y khoa Sở Y tế
9 Khám giám định lại trong trường hợp cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế hoặc Bộ LĐTBXH không đồng ý với kết luận của HĐ GĐYK Số hồ sơ:B-BYT-265309-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Giám định y khoa Sở Y tế
10 Khám GĐYK lại trong trường hợp đối tượng làm thủ tục không đồng ý với kết luận của HĐ GĐYK cấp tỉnh. Số hồ sơ: B-BYT-265311-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Giám định y khoa Sở Y tế
11 Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
12 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
13 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
14 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện
15 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Giám định y khoa Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và các địa phương đủ điều kiện