Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 6

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, cơ sở lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi. Số hồ sơ: B-BYT-002646-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
2 Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-179885-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
3 Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý Số hồ sơ: B-BYT-179951-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Sở Y tế
4 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi. Số hồ sơ: B-BYT-179961-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
5 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Số hồ sơ: B-BYT-179971-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
6 Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên. Số hồ sơ: B-BYT-179978-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em