Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 12

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Bộ Y tế, ngân hàng mô thuộc bệnh viện, viện, trường đại học y, dược trực thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Số hồ sơ: B-BYT-046884-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Tổ chức Cán bộ Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
2 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý. Số hồ sơ: B-BYT-047062-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Tổ chức Cán bộ Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
3 Tuyển dụng công chức về công tác tại cơ quan Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-111564-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Tổ chức cán bộ Bộ Y tế
4 Tuyển dụng viên chức trong các cơ quan sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-111604-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
5 Tuyển dụng công chức dự bị về công tác tại cơ quan Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-111657-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
6 Tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Y tế Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
7 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân thuộc lĩnh vực y tế Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
8 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể thuộc lĩnh vực y tế Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
9 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
10 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
11 Tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
12 Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng