Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 146

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu Số hồ sơ: B-BYT-022372-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
2 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc chưa có số đăng ký lưu hành. Số hồ sơ: B-BYT-028281-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
3 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc chưa có số đăng ký lưu hành theo nhu cầu đặc thù của bệnh viện. Số hồ sơ: B-BYT-028489-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
4 Thay đổi bổ sung đối với Vắc xin, sinh phẩm y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành (Theo Điều 5 - Quy chế Đăng ký vắc xin & sinh phẩm y tế). Số hồ sơ: B-BYT-028969-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
5 Đăng ký và đăng ký lại vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòngbệnh, chữa bệnh sản xuất tại nước ngoài. Số hồ sơ: B-BYT-032508-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
6 Đăng ký và đăng ký lại vắc xin bán thành phẩm, sinh phẩm bán thành phẩm sản xuất tại nước ngoài. Số hồ sơ: B-BYT-032586-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
7 Đăng ký và đăng ký lại vắc xin, sinh phẩm thành phẩm để phòng bệnh, chữa bệnh sản xuất trong nước. Số hồ sơ: B-BYT-032627-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
8 Đăng ký và đăng ký lại sinh phẩm thành phẩm để chuẩn đoán sản xuất trong nước. Số hồ sơ: B-BYT-032632-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
9 Đăng ký và đăng ký lại vắc xin bán thành phẩm, sinh phẩm bánthành phẩm sản xuất trong nước. Số hồ sơ: B-BYT-032636-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
10 Đăng ký và đăng ký lại sinh phẩm thành phẩm để chuẩn đoán sản xuất nước ngoài. Số hồ sơ: B-BYT-032638-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
11 Đăng ký thuốc nước ngoài có thành phần từ dược liệu đã được sử dụng ở Việt Nam nhưng có chỉ định khác, thuốc từ dược liệu chưa được sử dụng ở Việt Nam Số hồ sơ: B-BYT-032642-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
12 Đăng ký thuốc nước ngoài có thành phần từ dược liệu đã được sử dụng và có chỉ định đã biết ở Việt Nam. Số hồ sơ: B-BYT-032646-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
13 Đăng ký lại thuốc nước ngoài B-BYT-032876-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
14 Đăng ký nguyên liệu làm thuốc nước ngoài Số hồ sơ: B-BYT-033088-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược
15 Đăng ký nguyên liệu mới làm thuốc nước ngoài. Số hồ sơ: B-BYT-033162-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược Dược và Mỹ phẩm Cục Quản lý Dược