Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 41

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Xin xác nhận kiểm tra giảm nhẹ hoặc chỉ kiểm tra hồ sơ đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu đủ kiều kiện theo qui định trong “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu” Số hồ sơ: B B-BYT-031266-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
2 Cấp Chỉ định cơ quan đủ điều kiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu. Số hồ sơ: B-BYT-031277-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục An toàn vệ sinh thực phẩm An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
3 Cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu. Số hồ sơ B-BYT-031479-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục An toàn vệ sinh thực phẩm An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
4 Đăng ký thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam của cơ sở sản xuất trong nước đặt gia công để xuất khẩu, Nhà sản xuất nước ngoài đặt gia công và nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công Số hồ sơ B-BYT-031479-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục An toàn vệ sinh thực phẩm An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
5 Đăng ký thuốc của Nhà sản xuất nước ngoài đặt gia công sản xuất thuốc đang có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam Số hồ sơ: B-BYT-032452-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
6 Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm Số hồ sơ: B-BYT-248000-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
7 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm theo quy định tại Điểm c, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BYT Số hồ sơ: B-BYT-248001-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
8 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BYT Số hồ sơ: B-BYT-248004-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
9 Gia hạn đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm Số hồ sơ: B-BYT-248005-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
10 Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Số hồ sơ: B-BYT-249488-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
11 Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 Số hồ sơ: B-BYT-249505-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
12 Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Số hồ sơ: B-BYT-249512-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
13 Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
14 Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm; Đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung đã đăng ký lưu hành theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư 11/2014/TT-BYT. Số hồ sơ: B-BYT-259323-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm
15 Đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung đã đăng ký lưu hành theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10 Thông tư 11/2014/TT-BYT Số hồ sơ: B-BYT-259330-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế An toàn thực phẩm Cục An toàn thực phẩm