Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 6

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Bộ Y tế, ngân hàng mô thuộc bệnh viện, viện, trường đại học y, dược trực thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Số hồ sơ: B-BYT-046884-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Tổ chức Cán bộ Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
2 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý. Số hồ sơ: B-BYT-047062-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ Tổ chức Cán bộ Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
3 Tuyển dụng viên chức trong các cơ quan sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-111604-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
4 Tuyển dụng công chức dự bị về công tác tại cơ quan Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-111657-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
5 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế Số hồ sơ:B-BYT-255276-TT Cơ quan thống kê:Bộ Y tế Giám định y khoa Vụ Tổ chức cán bộ
6 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-255287-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Giám định y khoa Vụ Tổ chức cán bộ