Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 2

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT cho cơ sở có thầy thuốc nước ngoài tham gia khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài Số hồ sơ: B-BYT-001940-TT Y dược cổ truyền Cục Quản lý Y, dược cổ truyền
2 Công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ Môi trường y tế Cục Quản lý Y, dược cổ truyền 1. 20181107 Danh sach don vi QTMTLD 2 CONG BO.pdf