Tìm kiếm dịch vụ công

Nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính

Địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Số điện thoại: 04 62747979

Mail: thutuchanhchinh@moh.gov.vnv

Điều kiện tìm kiếm
Cấp thực hiện

Lĩnh vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Tên công ty

Tổng số bản ghi: 18

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tệp đính kèm
1 Phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế Số hồ sơ: B-BYT-110258-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế - Vụ truyền thông - thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
2 Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng. Số hồ sơ: B-BYT-110298-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế- Vụ truyền thông - thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
3 Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ trong và ngoài ngành y tế. Số hồ sơ: B-BYT-110521-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế -Vụ truyền thông - thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
4 Tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành y tế có thành tích đột xuất. Số hồ sơ: B-BYT-110533-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế-Vụ truyền thông - thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
5 Tặng thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ. Số hồ sơ: B-BYT-110554-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế -Vụ truyền thông - thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
6 Tặng thưởng Danh hiệu Tập thể lao động suất sắc cho tập thể thuộc đơn vị trực thuộc Bộ. Số hồ sơ: B-BYT-110563-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế -Vụ truyền thông - thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
7 Tặng thưởng Cờ thi đua cấp bộ, Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị trực thuộc Bộ và trong ngành y tế. Số hồ sơ: B-BYT-110568-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế-Vụ truyền thông - thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
8 Đề nghị xét tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhânthuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế . Số hồ sơ: B-BYT-110569-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế- Vụ truyền thông -thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
9 Tặng thưởng Kỷ niệm chương cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế. Số hồ sơ: B-BYT-110572-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế- Vụ truyền thông -thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
10 Đề nghị tặng thưởng Huân chương cho tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp, các Doanh nghiệp trong ngành Y tế có thành tích cống hiến lâu năm. Số hồ sơ: B-BYT-110575-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế- Vụ truyền thông -thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
11 Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng Số hồ sơ: B-BYT-110577-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế- Vụ truyền thông -thi đua khen thưởng Truyền thông Thi đua Khen thưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
12 Tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Y tế Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
13 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân thuộc lĩnh vực y tế Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
14 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể thuộc lĩnh vực y tế Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng
15 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân Tổ chức cán bộ Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng